Regulamin sklepu internetowego

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.patiostyl.pl

1.2 Sprzedającym jest firma REST HOME Bogusława Tomczyk z siedzibą w Owczarnia ul. Kazimierzowskiej 4, 05-807 Podkowa Leśna.

1.3 Sprzedającym jest Bogusława Tomczyk prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP 534 199 35 65 REGON 147250450

1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

2.Zasady ogólne.

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest  zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie  realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.patiostyl.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.patiostyl.pl  są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fabrycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.     

3. Składanie zamówień.

1.Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.patiostyl.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich ( zawierają podatek WAT ).Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową  www.patiostyl.pl  lub formularz kontaktowy jak również drogą mailową.

3. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.Zamówienie jest skuteczne , jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres      e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji  „za      pobraniem”.

4. Koszty i termin wysyłki.

1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonania wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość  odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie  z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatności  kartą” lub „przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy ( wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać  z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

5. Płatność.

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę) lub fakturę bez VAT ( przedsiębiorcy )

 Klient w celu otrzymania faktury powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia ( adres Faktury ) i uzupełnienien danych do Faktury,  przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

6. Odbiór towaru.

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować  się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć  negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

7. Odstąpienie od umowy.

1. Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym;

2. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

5. W przypadku z korzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

7. 4. W terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”.

4. Reklamacja

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, objęte rękojmią na wady ukryte i  gwarancją (w przypadku produktów objętych gwarancją producenta). Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.). W przypadku gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

2. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkującego zakupiony towar. Jedynym rodzajem uszkodzeń mechanicznych podlegających reklamacji są uszkodzenia powstałe podczas dostawy towaru. Towar uszkodzony podczas dostawy należy odesłać na adres siedziby firmy wraz z protokołem uszkodzenia sporządzonym przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera lub przedstawiciela Poczty Polskiej. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane.

4. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

5.Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6. Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, w przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy reklamowanego towaru klientowi zostanie zwrócona wpłata na wskazane konto.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych.

1. Firma REST HOME jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

2. Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

Postanowienia końcowe.

1. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 16.01. 2020 r.